Favicon Luxury Branding

HOME | ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene
voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Luxury Branding: Luxury Branding, eenmanszaak gevestigd aan de Clavecymbelstraat 68 D, 6217CW Maastricht, kvk-nummer: 75355574.
Opdrachtgever
: de wederpartij van Luxury Branding.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Luxury Branding.
Samenwerkingspartner: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Luxury Branding een samenwerkingsverband heeft of wil aangaan voor het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgevers.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Luxury Branding gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Luxury Branding verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Luxury Branding verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Luxury Branding en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Luxury Branding en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Luxury Branding gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Luxury Branding is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Luxury Branding wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Luxury Branding zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Luxury Branding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Luxury Branding gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Luxury Branding van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden.  Na goedkeuring van de wederpartij wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Na het online zetten van de website zal Luxury Branding via Google Page Insights, Google Analytics, Google Search Console de website seo optimaliseren. De opdrachtgever heeft een maand de tijd na het online zetten van de website om feedback te geven, welke zal worden doorgevoerd. De website is dan opgeleverd. Na oplevering van de website wordt restant bedrag gefactureerd.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website/webshop.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
– Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
– Het toevoegen van nieuwe teksten/afbeeldingen op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
– Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk;
– Update van website Content Management Systeem of Shopify-omgeving en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door Luxury Branding.
– updaten WordPress of Shopify naar nieuwste versie (met back-up);
– updates voor alle plugins (met back-up);
– opnieuw aanbrengen van maatwerk en eventuele vertalingen van plugins en thema;
– oplossing van problemen die eventueel ontstaan door updates;
– opschoning spam, database overhead, revisies, etc.;
– updaten van betaalde plugins;
– het plaatsen van seo-teksten en metadata, mits deze wordt aangeleverd door de opdrachtgever;
– hulp met het plaatsen van content of oplossen van opmaak problemen bij het plaatsen van content;
– herstellen van fouten die zijn opgetreden door het niet juist plaatsen van content.
3. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 75 per uur.
4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 30 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is een maand voor het einde van de contractdatum.
6. Wat valt er niet onder het onderhouden van de website/webshop:
– het schrijven van webteksten of seo-teksten;
– nieuwe wensen qua uiterlijk, functionaliteit of inhoud;
– compatibel maken van nieuwe plugins;
– problemen die waarschijnlijk te maken hebben met de PC van de opdrachtgever, provider(s), hostingpartijen of andere derden of ontstaan door ondeskundig gebruik;
– oplossen van bestaande, maar eerder niet als hinderlijk ervaren problemen.
– herstellen van fouten die zijn opgetreden door het niet juist gebruiken van plugins of thema.
– herstellen van fouten die op geen andere wijze te verklaren zijn dan door voorafgaande wijzigingen van (instellingen) van plugins of thema, die niet door Luxury Branding zijn uitgevoerd.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. Luxury Branding mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken met de klant. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Met liefde ontworpen door Luxury Branding’. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op luxury-branding.nl geplaatst met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Luxury Branding zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign en branding is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Luxury Branding zullen worden nagestreefd.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Luxury Branding steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Luxury Branding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Luxury Branding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Luxury Branding zijn verstrekt, heeft Luxury Branding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Luxury Branding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid/onvolledigheid voor Luxury Branding kenbaar behoorde te zijn.
5. Luxury Branding zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Luxury Branding het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Luxury Branding hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door Luxury Branding of door Luxury Branding ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Luxury Branding voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien Luxury Branding op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Luxury Branding worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Luxury Branding is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Luxury Branding opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website of branding is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht

Artikel 9. Duur en beëindiging
1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Luxury Branding kan een overeenkomst met de opdrachtgever vroegtijdig en per direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Luxury Branding gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. Luxury Branding heeft geen betalingsverplichting aan de opdrachtgever als de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd.
3. Luxury Branding heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Luxury Branding niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Luxury Branding zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Luxury Branding kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd
1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de branding en/of website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright
1. Alle aan Luxury Branding verstrekte digitale of andere media worden aan wederpartij terug gegeven als deze dat wenst.
2. Alle door Luxury Branding ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Luxury Branding voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
3. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Luxury Branding en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Luxury Branding zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht
1. In geval van overmacht is Luxury Branding gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. Luxury Branding is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting/domeinprovider, Shopify-applicaties, WordPress-plugins e.d..

Artikel 14. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. Luxury Branding kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: www.luxury-branding.nl/algemene-voorwaarden. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. Luxury Branding heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden
1. Luxury Branding is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Luxury Branding doorgevoerd.
2. Luxury Branding is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant en/of Shopify-applicaties.

Artikel 16. Relatiebeding
1.Het is de samenwerkingspartner uitdrukkelijk verboden om gedurende de samenwerking en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de samenwerking op welke wijze dan ook, direct of indirect, contact op te nemen met, werkzaamheden te verrichten voor, of een overeenkomst aan te gaan met een klant van Luxury Branding, waarvan de samenwerkingspartner kennis heeft verkregen door de samenwerking met de Luxury Branding.
1.2 Bij overtreding van dit relatiebeding verbeurt de samenwerkingspartner aan Luxury Branding een direct opeisbare boete van € 1500,00 per overtreding, onverminderd het recht van Luxury Branding om daarnaast nakoming te vorderen en/of volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 17. Professioneel gedrag
1.1. Alle partijen verbinden zich ertoe om zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst professioneel en ethisch te gedragen jegens elkaar en andere betrokken partijen.
1.2. Onder onprofessioneel gedrag wordt onder meer verstaan: het niet nakomen van afspraken, het niet leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten, het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie, het niet vertrekken van belangrijke informatie, het schaden van de reputatie van de andere partij en enige andere handeling die in strijd is met de normen van professioneel gedrag in de branche.
1.3. Bij constatering van wanprestatie of onprofessioneel gedrag door een van de partijen, behoudt de andere partij zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder maar niet beperkt tot:
a) Opzegging van de overeenkomst met onmiddellijke ingang;
b) Het verhalen van schade die voortvloeit uit de wanprestatie of het onprofessionele gedrag op de nalatige partij;
c) Het treffen van andere passende juridische stappen om de belangen van de niet-nalatige partij(en) te beschermen.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Luxury Branding. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door Luxury Branding vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door Luxury Branding of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Luxury Branding.

Artikel 19. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door Luxury Branding slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Luxury Branding. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Luxury Branding verstrekt informatie als naam, adres, email-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.